پشت پرده بازار ارز چه مي گذرد؟

نيم نگاهي به بازار ارز طي ماه هاي اخير علامت سؤالهايي را به وجود مي آورد که اهم آنها چرايي اتفاقات اين بازار و دلايل ناتواني بانک مرکزي در جلوگيري از اين اتفاقات و البته پشت پرده و ميزان منافع سياستگذاران و دلالان از اين وضعيت است.