سکوت قانون در برابر پدیده اسیدپاشی/ نقش ناکامی جنسی و شکاف‌طبقاتی در اسید‌پاشی

سکوت قانون در برابر پدیده اسیدپاشی/ نقش ناکامی جنسی و شکاف‌طبقاتی در اسید‌پاشی
یک جامعه‌شناس جنایی می‌گوید: «متاسفانه برخی پرونده‌های اسیدپاشی‌ که در سیستم عدالت کیفری داریم یا معلق شده و یا اینکه منع تعقیب برای فرد صادر شده است که این موجب گستاخی مجرم شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، فرد اسیدپاش با عامل بازدارنده مواجه نمی‌شود و کار خود را به راحتی انجام می‌دهد.»