اولین اظهارات حیدریان پس از حکم / «نباید از تغییر هراس داشته باشیم»

اولین اظهارات حیدریان پس از حکم / «نباید از تغییر هراس داشته باشیم»
محمد مهدی حیدریان گفت:گرچه من ترجیح می‌دادم در همان مسولیت مشاوره‌ای وزیر به وزارتخانه و به سینما کمک کنم، همانطور که در سه ماه گذشته این کار را کرده‌ام اما به هر حال اقتضای مسایل اینگونه شد که از نزدیکتر کمک کنیم تا سینما به آن برنامه تحولی برسد از رئوس این برنامه تحولی، نگاه سیستمی و عملکرد سیستمی است.