دبیرانجمن داروسازان ایران:

داروخانه ها به دلیل بدهی بیمه ها توانایی عرضه دارو را ندارند

داروخانه ها به دلیل بدهی بیمه ها توانایی عرضه دارو را ندارند
دبیرانجمن داروسازان ایران با بیان این که سازمان های بیمه گرهشت ماه بدهی خود به صنعت داروسازی را پرداخت نکردند، گفت: داروخانه‌ها دیگر توانایی تهیه وعرضه دارو را نداشته و در شرایط بحرانی قرار دارند.