نیمی ازایرانیان تا55سالگی فشارخون می گیرند

نیمی ازایرانیان تا55سالگی فشارخون می گیرند
عاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان این که نیمی از ایرانیان تا 55 سالگی دچار فشار خون می شوند، از مردم خواست با تدابیر مقتضی در جهت حفظ سلامت خود گام بردارند.